ගෞතම බුදු සසුනේ සිදුකල 3 7වන මහ පැන් පූජාව …

By | Uncategorized | No Comments

එන්න අපේ වෙබ්අඩවියට
www.ifbcnet.org

 අපේ බ්ලොග් එක පුරාමත් විස්තර තියෙනව.
http://www.sasuna.blogspot.com/

 අපේ සංවිධානයෙ ෆේස්බුක් පේජ් එක
http:///www.facebook.com/buddhist.foundation

 පසුගිය දිනෙක බිබිල තිත්තවැල්කියුල සමාධි ආරණ්‍ය සේනාසනයට තිබූ  වතුර මෝටරය නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක නොවීම නිසා  නව මෝටරයක් සවි කලා.

 මේ වෙනුවෙන් පින්වත් කුමෝෂා නංගි දායකත්වය දැරුවා

 වියදම්

මෝටරයට————————————————-රු 30,000.00
කේබල්  ක්ලිප්, සොකට් ආදිය———————රු 5,000.00
———————————————————————————
මුලු වියදම ————————————————රු 35,000.00

Read More

ගෞතම බුදු සසුනේ සිදුකල 36 වන මහ පැන් පූජාව …

By | Uncategorized | No Comments

එන්න අපේ වෙබ්අඩවියට
www.ifbcnet.org

 අපේ බ්ලොග් එක පුරාමත් විස්තර තියෙනව.
http://www.sasuna.blogspot.com/

 අපේ සංවිධානයෙ ෆේස්බුක් පේජ් එක
http:///www.facebook.com/buddhist.foundation

 පසුගිය දිනෙක අම්පාර පුලුකුනාව රජ මහා විහාරයේ මහ පැන් පූජාවක් සිදු කලා. කලක සිට අක්‍රියව තිබූ  නල ලිට අලුතින් මෝටර සවි කර යථා තත්වයට පත් කලා …

 මේ වෙනුවෙන් පින්වත් කුමෝෂා නංගි දායකත්වය දැරුවා

 වියදම්

මෝටරයට————————————————-රු 24,000.00
කේබල්  අඩි 10 සහ බුල්ඩො ක්ලිප් ————————රු 7,500.00
———————————————————————————
මුලු වියදම ————————————————රු 31,500.00

Read More

ගෞතම බුදු සසුනේ සිදුකල 35 වන මහ පැන් පූජාව …

By | Uncategorized | No Comments

එන්න අපේ වෙබ්අඩවියට
www.ifbcnet.org

 අපේ බ්ලොග් එක පුරාමත් විස්තර තියෙනව.
http://www.sasuna.blogspot.com/

 අපේ සංවිධානයෙ ෆේස්බුක් පේජ් එක
http:///www.facebook.com/buddhist.foundation

පසුගිය දිනෙක අපි  අරංතලාව, පියාසරගම, ශ්‍රී සම්බෝධි විහාරයට 35 වන මහ පැන් පූජාව සිදු වෙනවා. දැඩි අපහසුතා මැද ඉතා දුෂ්කර ජීවිතයක් උන්වහන්සේ දැරුවේ.

 මේ වෙනුවෙන් පින්වත් පිරිස ෙ දායකත්වය දැරුවා.

 සදුන් රශ්මින මල්ලි————– රු 150,000.00
චානකද සිල්වා මහතා———— රු 70,000.00
ගයාෂි නංගි ————————රු 35,000.00
කෞෂල්‍ය ජනිත මහතා———- රු 35,000.00
අමින්දි රණසිංහ සොයුරිය——— රු 5,000.00
කවිදු ඌෂාන් මහතා —————-රු 5,000.00
දිලාන් ඉරෝෂණ මහතා———— රු 5,000.00
—————————————————–

මුලු ලැබීම්————————– රු 305,000.00

Read More

ගෞතම බුදු සසුනේ සිදුකල 34වන මහ පැන් පූජාව …

By | Uncategorized | No Comments

එන්න අපේ වෙබ්අඩවියට
www.ifbcnet.org

අපේ බ්ලොග් එක පුරාමත් විස්තර තියෙනව.
http://www.sasuna.blogspot.com/

 අපේ සංවිධානයෙ ෆේස්බුක් පේජ් එක
http:///www.facebook.com/buddhist.foundation

ගෞතම බුදු සසුනේ සිදුකල 34වන මහ පැන් පූජාව …

 මේ වෙනුවෙන් පින්වත් මල්ලිකා ගුනවර්ධන අම්මා දායකත්වය දැරුවා.

 වියදම්

නල ලිදට —————————————–රු 124,500.00
මෝටරයට————————————————–රු 24,000.00
කේබල්  අඩි 10 සහ බුල්ඩො ක්ලිප් —————-රු 9,500.00
බට ආදිය සදහා——————————————— රු 5234.00
වයර් ආදිය සදහා ————————————–රු 4,500.00
ගමන් වියදම ( කොටසක්)—————————— රු 10,000.00
සුලු වියදම් ( ඇණ ආදිය)———————————— රු 660.00
නලලිද ගඩොලින් බැදගන්නට දුන් මුදල ———–රු 5,000.00
———————————————————————————–
මුලු වියදම ————————————————රු 183,394.00

Read More

ගෞතම බුදු සසුනේ සිදුකල 33වන මහ පැන් පූජාව …

By | Uncategorized | No Comments

එන්න අපේ වෙබ්අඩවියට
www.ifbcnet.org

 අපේ බ්ලොග් එක පුරාමත් විස්තර තියෙනව.
http://www.sasuna.blogspot.com/

 අපේ සංවිධානයෙ ෆේස්බුක් පේජ් එක
http:///www.facebook.com/buddhist.foundation

 පසුගිය දිනෙක අපි  වැල්ලවාය බෝධිමලු විහාරස්ථානයට ජල පහසුකම් ලබාදෙන්නට කටයුතු කලා. උන් වහන්සේ වැඩ සිටින්නේ අඩි 750 කටත් වඩා උස් පන්සලක. පහලඇති ලිදත සිට ජලය ලබාදෙන්නට අපිට අවස්ථාව ලැබුනා. කදු පාමුල නලලිදක් කරවා එම ජලය කදු මුදුනට ලබාදෙන්නට අපිට හැකියාව ලැබුනා.

 මේ වෙනුවෙන් පින්වත් කුමෝෂා නංගී පින්බර දාය

 වියදම්

මෝටරයට———————————————–රු 30,000.00
කේබල්  අඩි 10 සහ බුල්ඩො ක්ලිප් ————–රු 2,500.00
බට ආදිය සදහා—————————————- රු 19,840.00
වයර් ආදිය සදහා ———————————රු 36,000.00
ගමන් වියදම ( කොටසක්)————————– රු 10,000.00
සුලු වියදම් ( ඇණ ආදිය)——————————— රු 660.00
———————————————————————————
මුලු වියදම ———————————————-රු 99,000.00

Read More