කඨින පින්කමක් වෙනුවෙන් සිවුරු පිරිකර විස්සක් පරිත්‍යාග කල වගයි Archives - IFBC Organization | Our Projects

කඨින පින්කමක් වෙනුවෙන් සිවුරු පිරිකර විස්සක් පරිත්‍යාග කල වගයි …

Posted by | All Posts, කඨින පින්කමක් වෙනුවෙන් සිවුරු පිරිකර විස්සක් පරිත්‍යාග කල වගයි | No Comments

නයිලිය ශ්‍රී නාගංගනාරාම විහාරස්ථානයේ  2013/11/03 දින පැවැත්වූ කඨින චීවරය පූජාව වෙනුවෙන් පැමිණි විසිනමක් (20) පමණ වූ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේලා සියලු දෙනාටම අපි සිව්රු පිරිකර  පූජා කලා. කඨින පූජාව පැවැත්වුනේ කුරුණෑගල බෝයගේනේ නයිලිය ශ්‍රී නාගංගනාරාම විහාරස්ථානයේදීයි. මේ වෙනුවෙන් විදෙස්ගතව සිටින අපේ පින්වත් මිතුරු මිතුරියන් කිහිප දෙනෙක්ම දායක උනා. ඒ අයගේ නම් මෙසේයි.

01.  නිශාන් සුරංග
02.  අසංක ජයමාලි
03.  මංජුල කිලක් කුමාර
04.  ගගන මංජුල
05.  ප්රභාත් ප්රේමතිලක
06.  සුනාලි මධුවන්ති
07.  නිරෝෂා දමයන්ති
08.  නෙත්සර තේජාන්
09.  චමින්ද රත්නායක
10. දර්ශන නිලාන් පරණමාන්න

යන පින්වත් සොයුරැ සොයුරියන් තමයි මේ වෙනුවෙන් දායකඋනේ.

Read More

IFBC Home Page