ඉපැරණි බෝධීන් වහන්සේ නමක් රැකගැනීමට දායක වූ වගයි Archives - IFBC Organization | Our Projects

ඉපැරණි බෝධීන් වහන්සේ නමක් රැකගැනීමට දායක වූ වගයි …

Posted by | All Posts, ඉපැරණි බෝධීන් වහන්සේ නමක් රැකගැනීමට දායක වූ වගයි | No Comments

පින්වත් යාලවො හැමෝම දන්නව අපි මේකාලය තුල විශාල පින්කම් රාශියක්ම කලා. මගෙ සහෝදර සහෝදරියො වගේ ඉන්න මේ යාලුවොසියලු දෙනා මා පිලිබද තැබූ විශ්වාසයට මම නයගැති වෙන්න ඕනි. ඔබ මාවෙත එවූ සියලු මමුදල් සතයක්වත් අඩුවක් නොවෙන්න මගෙ අතිනුත් වැයදම් කරල ඔබ එවූ සියලු පින්කම්සම්පූර්ණ කලා.

Read More

IFBC Home Page