රුවන්වැලි මහසෑයෙන් බුදුරුස් විහිදුනු හෙල විරු අභිවන්දනාව ... - IFBC Organization | Our Projects

Posted by | December 31, 2017 | Uncategorized | No Comments

යාලුවනේ … මීට හරියටම මාස දෙකකට කලින් පවත්වන ලද හෙල විරු අභිවන්දනාවේ වීඩියෝව ලැබුනේ අදයි. ඉතින් සම්පූර්ණ ලිපිය හදාගන්න බැරි උනා. දැනට වීඩියෝව පමනක් නරඹන්න. පින්කම ගැන, සහ පුණ්‍යානුමෝදනාව ඇතුලු අයවැය සහිත සියලු විස්තර ඉදිරි දින කිහිපයේදී පලකරන්නම් …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

IFBC Home Page